Privacy verklaring

Privacyverklaring Stichting Buurtschap Molenstraat


Datum opgesteld: 23 september 2019

(Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op www.buurtschapmolenstraat.nl)

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Stichting Buurtschap Molenstraat respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons worden verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk worden behandeld.  Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Stichting Buurtschap Molenstraat houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om die reden wordt hieronder beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van begunstigers  en andere betrokkenen.

Contactgegevens
Stichting Buurtschap Molenstraat
Katerstraat 48
4881 AS Zundert
secretariaat@buurtschapmolenstraat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”). Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder wordt weergegeven welke persoonsgegevens wij van u verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Foto;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens

Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Daarnaast kunnen in en rondom de corsotent, op en rondom het bloemenveld of tijdens deelnamen aan activiteiten georganiseerd door Stichting Buurtschap Molenstraat foto- en/of video-opnames worden gemaakt. De foto’s en video’s worden alleen gedeeld via de besloten Facebookpagina en via de WhatsAppgroep. Voor het delen van de foto’s en video’s vragen wij altijd toestemming van de personen die op de foto’s en filmpjes staan. U heeft te allen tijde het recht om deze foto’s en video’s te laten verwijderen. Bijvoorbeeld omdat ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt of omdat de verwerking onrechtmatig is.

 

Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag
Onder verwerking wordt verstaan: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Buurtschap Molenstraat verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven, flyers en andere informatie;
 • Sfeerimpressies van de activiteiten;
 • Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van Stichting Buurtschap Molenstraat, Stichting Bloemencorso Zundert en Stichting bloemencommissie Zundert;
 • Om deel te kunnen nemen aan andere activiteiten dan bovengenoemde;
 • Om u telefonisch of via de e-mail te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is ‘toestemming’. Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens als volstrekt duidelijk is dat u toestemming heeft verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de persoon zelf, ouder, verzorger en/of wettelijke vertegenwoordiger. Verder zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Bewaartermijn
Stichting Buurtschap Molenstraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Delen met derden
Stichting Buurtschap Molenstraat deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Beveiliging
Ter bescherming van uw persoonsgegevens nemen wij passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Buurtschap Molenstraat van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegeven om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze bestuurs- en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
U heeft verschillende rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Hieronder wordt beschreven welke rechten u onder andere heeft:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op vergetelheid
  U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. U kunt in een aantal gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, maar hier zijn een aantal uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als een wettelijke verplichting geldt dat bepaalde persoonsgegevens bewaard moeten blijven.
 • Recht op rectificatie en aanvulling
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen. Wij zijn verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist zijn en worden geactualiseerd als dat nodig is.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
  U heeft in bepaalde situaties het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • Recht op informatie
  U heeft het recht om van tevoren heldere informatie van ons te krijgen over wat wij met uw persoonsgegevens gaan doen en waarom. Hierbij geven wij aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, aan welke.

U kunt een beroep doen op uw privacyrechten bij het bestuur van Stichting Buurtschap Molenstraat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Klachten
Indien u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Buurtschap Molenstraat. Mochten wij er samen met u niet aan uit komen dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.